โปรเสริมเน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2020

 

เข้าชม 662

เน็ต+ฟรีประกันภัยไวรัสโคโรนา AIS

เงื่อนไข
*สิทธิพิเศษ
ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov)) จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง 30 วัน
*เริ่มหลังเที่ยงคืน ของวันถัดจากวันที่สมัครแพ็กเกจ


เงื่อนไขแพ็กเกจ
1. สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
2. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลัก
4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
5. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
1. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 99 ปีเท่านั้น และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
2. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
3. สมัครแพ็กเกจ เหมา เหมา อินเทอร์เน็ต ราคา 29 บาท ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
4. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระยะเวลา 30 วัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็จเกจ เวลา 00.01 น.
5. ผู้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อลงทะเบียนแสดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อแพ็กเกจเหมาเหมาเพิ่มเติมสำหรับเลขหมายนั้น สูงสุดไม่เกิน 90 วัน และจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทุกช่องทางที่รับประกันโดยบริษัทฯ
7. ลูกค้าเอไอเอสที่เป็นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ด้วย
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าปิดเบอร์หรือย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การกด USSD สมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
10. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด

คำถามที่พบบ่อย
Q :วิธีการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
A :ต้องสมัครแพ็กเกจเสริม เหมา เหมา อินเทอร์เน็ต ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Q :ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดได้ถึงกี่วัน
A :ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจเวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน และลูกค้าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อแพ็กเกจเหมาเหมาเพิ่มเติมสำหรับเลขหมายนั้นสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
Q :ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด
A :ความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็จเกจ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 น. (นับตามเวลาประเทศไทย) เช่น ลูกค้าจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็จเกจในวันที่ 10 มี.ค. 2563 ความคุ้มครองจะเริ่มวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 00.01 น. และจะสิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 24.00 น.
 :ความคุ้มครองประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
A :กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) และการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
Q :ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุเท่าใด จึงจะรับสิทธิ์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov)) นี้ได้
A :ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 99 ปี ณ วันที่สมัครแพ็จเกจ
สำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะถือว่าการสมัครแพ็กเกจนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว
Q :ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A :ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัครแพ็กเกจ แต่ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
Q :ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว สามารถกำหนดวันที่คุ้มครองเองได้หรือไม่
A :ไม่สามารถทำได้ เพราะความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไป จากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจโดยอัตโนมัติลูกค้าจึงไม่สามารถกำหนดวันคุ้มครองเองได้ และในกรณีที่ลูกค้าทำการสมัครแพ็กเกจทับซ้อน ระบบจะกำหนดให้วันเริ่มต้นความคุ้มครองของแพ็กเกจที่สมัครซ้ำมีผลคุ้มครองต่อเนื่องจากความคุ้มครองเดิมให้โดยอัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
Q :ลูกค้ายังมีเบอร์เอไอเอสทั้งเติมเงินและแบบรายเดือน จำนวนหลายเบอร์ สามารถสมัครแพ็กเกจให้ผู้อื่นได้หรือไม่
A :บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองสำหรับแพ็กเกจนี้กับลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 หมายเลขเท่านั้น หากลูกค้าลงทะเบียนเปิดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเองจำนวนหลายเบอร์ จะได้รับความคุ้มครองแค่เบอร์แรกที่ทำการสมัครแพ็กเกจนี้เท่านั้น
Q :หากลูกค้ามีการปิดเบอร์หรือย้ายค่ายในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง กรมธรรม์จะยังมีผลหรือไม่
A :บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้ามีการปิดเบอร์หรือย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Q :การเรียกร้องความเสียหายจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
A :ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
Q :กรณีเรียกร้องความเสียหายการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
A :ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งและส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลิกนิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)
Q :หากลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมต้องติดต่อที่ใด
A :ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1736 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 รายการโปรเสริม AIS

รายการโปรเสริม DTAC

รายการโปรเสริม TRUE

 


0888628885
 
COPYRIGHT (C) 2016 Prosanook.com , All Rights Reserved